www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Slægtsgården

 

Slægtsgården Lille Østergård

 

Lille Østergård, Trælundvej 5 i Gullestrup, har en central plads i historien om slægten Knygberg. Gården kommer i slægtens eje i 1843 og bliver solgt til Herning Kommune i 1985. Lille Østergård har da været i slægtens eje i fire generationer og mere end 141 år.

 

Gårdene i landsbyen Gullestrup er indtil sidst i 1700-tallet ejet af kammerherren på Herningsholm gods.

 

Bønderne er fæstebønder, som lejer gården af kammerherren, og lejen bliver betalt med hoveriarbejde på godset (Hoveriprotokol, Herningsholm 1774).

 

Så snart det kan lade sig gøre efter stavnsbåndets ophævelse i 1788, sælger kammerherren på Herningsholm gods gårdene til bønderne.

 

Det sker i årene 1789 og 1790, og én af disse gårde er Østergård, matrikel 2a.

 

Lille Østergård udstykkes

Østergård ejes i 1831 af Niels Jensen, som i maj måned samme år overdrager gården til sin søn Jens Nielsen. Efter at have boet nogle år sammen sønnen og sin kone af andet ægteskab, bliver der i 1837 udstykket en parcel fra Østergård til den da 65-årige Niels Jensen. Her byg-ger han en gård til sig selv og sin 41-årige kone Mette Kirstine Jensdatter. Gården får navnet Lille Østergård og matrikelnummeret er 2b. Købesummen er 400 rigsdaler (1 daler = 2 kroner). (Skøde 1838)

 

Lille Østergård er ikke en stor gård. Stuehuset mod nord er grundmuret, har bindingsværk og stråtag. Det er på syv fag, er 21 alen langt (cirka 13,2 meter) og 7½ alen bredt (cirka 4,7 meter). Der er også en længe mod vest på 10 fag, som er 30 alen langt (cirka 18,8 meter) og 6½ alen bredt (cirka 4 meter). Forsikringssummen for stuehuset er 200 rigsdaler og for den vestre længe 280 rigsdaler. (Taksationsprotokol 1837-1840).

 

Simon Iversen flytter ind

I 1841 dør Niels Jensen og efterlader sig den 45-årige enke Mette Kirstine og tre børn. Året efter gifter enken sig med den 35-årige ungkarl Simon Iversen, som har tjent på flere gårde på egnen. Simon Iversen er ældste søn af Iver Simonsen og halvbror til Ane Magrete Iversdatter – og altså morbror til Iver Knygberg. 30. septem-ber 1843 overdrages skødet på Lille Østergård til Simon Iversen, som dermed bliver den første ejer i slægten Knygberg.

 

Simon Iversen driver gården i næsten 30 år. Han bliver enkemand i 1854, men gifter sig igen med Mette Kirstine Andersdatter, med hvem han får to børn. I 1872 sælger han Lille Østergård til sin halvsøsters søn Iver Knygberg og dennes kone Sidsel Marie. De bor allerede i Gullestrup og har sønnerne Jens Iversen på tre år og den nyfødte Christen Iversen.

 

Iver Knygberg overtager

Iver Knygberg køber Lille Østergård med de 52 tønder land for 1500 rigsdaler (Skjøde 1872). Af vurderingsprotokollen for Herning Branddirektorat fra 1876-1878 kan man se, at Lille Østergård nu er blevet udbygget. Stuehuset er blevet 4½ alen længere, og der er nu to sidebygninger. En sidebygning på 23½ alen mod vest indeholder kostald, svinesti og lade. Og en ny sidebygning på 31¼ alen mod øst bliver brugt til kornlade, tærskelo og vognskur. Forsikringssummen for stuehuset er 1000 kroner og for sidebygningerne 1050 kroner, tilsammen 2050 kroner. (Sognevurderingsprotokol 1876-1878, Herning Branddirektorat).

 

Det meste af jorden til Lille Østergård er i slutningen af 1800-tallet stadig uopdyr-ket hede. Indtægterne ved landbruget er derfor små, så Iver Knygberg må sup-plere indtægterne som uldhandler. I 1890 vinder han tillige en licitation over kørsel af mælk fra Holing Andelsmejeri til Herning by. For 470 kroner om året skal han køre mælk "hver Morgen med undtagelse af Juuledag, Nytaarsdag, Paaskedag og Pinsedag, og til den fast-satte Tid som Bestyrelsen bestemmer, skal tillige sælge Mælken, som bestaar af Skummetmælk, Kjærnemælk, Sød-mælk og Fløde, og Kjøre omkring i Byen paa de steder, hvor det antages at Mælk kan sælges, og saavidt mulig sørge for at det mest mulig bliver Solgt." (Forhandlingsprotokol m.v. for Holing Andelsmejeri, 1890).

 

Iver Knygberg dør i 1898 og Lille Østergård overtages af hans kone Sidsel Marie, som driver gården frem til 1911. Fra Holing Andelsmejeris regnskabsbog kan man se, at hun i år 1900 har leveret 2090,8 pund mælk, som mejeriet betaler 512,88 kroner for.

 

Thomas Iversen driver videre

I 1911 sælger Sidsel Marie Lille Østergård til sønnen Thomas Iversen. Samtidig oprettes en aftægtskontrakt, som skal sikre Sidsel Maries forsørgelse resten af hendes liv. Hun skal blandt andet have en årlig sum på 250 kroner, og hver måned 10 friske æg. Tre gange om året skal hun have leveret tre tønder spisekartofler, og én gang årligt 20 pund fersk flæsk og et halvt slagtet lam. Endelig skal hun have leveret 1 pot sødmælk dagligt fra Holing Andelsmejeri (Aftægtskontrakt 1911). Købesummen for Lille Østergård er nu 10.000 kroner (Skøde 1911).

 

Det meste af jorden til Lille Østergård ligger i 1911 stadig hen som hede, men Thomas Iversen og hans kone Ane Nielsen får opdyrket jorden og dermed øget gårdens produktion. Thomas må dog i nogle år supplere indtægterne som uldhandler. Sidebygningerne er i mel-lemtiden blevet fornyet med en lade i 1904 og en hestestald i 1911.

 

Stuehuset fra 1837 får i 1924 indlagt elektricitet, men det er efterhånden ved at være både gammelt og nedslidt. Lof-tet er ormædt og pladsen til Thomas,  Ane og deres syv børn er blevet lidt trang. Der bliver derfor bygget et nyt stuehus med tre stuer og naboejen-dommen Overgaard som forbillede. Byggeriet starter i det tidlige forår 1931 og står færdigt i sensommeren. Mens byggeriet står på, bor hele familien på loftet i hestestalden, hvor også gårdens karl bor.

 

Iver og Jens Knygberg afslutter

I juni 1951, et halvt år før sin død, sælger Thomas Iversen Lille Østergård til sine to sønner Iver og Jens Knygberg. Købesummen er 60.645 kroner (Skøde 1951). Det meste af jorden er nu opdyrket, og gården har en besæt-ning på 14-16 køer og lige så mange ungkreaturer, samt to heste og alle nødvendige maskiner.

 

I 1952 bygger de to brødre ny ko- og svinestald, og i 1956 bliver den første traktor købt. Indtil da er markarbejdet foregået med hesteforspand. Ved en brand i 1970 nedbrænder laden og hestestalden, og kun laden genop-bygges.

 

Sammen driver de to brødre Iver og Jens Knygberg Lille Østergård i 34 år frem til 1985, hvor den sælges til Herning Kommune. Lille Østergård har da været i slægtens eje i fire genera-tioner og mere end 141 år.

 

 

Kilder

  • Konrad Understrup: Af Herning sogns historie. Herning-bogen, 1986.
  • Herning Sogn og Plads før og nu. Beskrevne af L. Ch. Th Frølund. 1874. Genoptrykt Herning, 1961.
  • Vort sogns historie i 100 aar. Indledning af forfatteren Salomon Frifeldt. Historisk Forlag, 1952.

 

 

Siden sidst redigeret 16. februar 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst redigeret 25. august 2008.

 

 

 

 

 

Links

 

Danmark før og nu KMS

Trælundvej 5, Gullestrup, Herning

 

Google Maps

Trælundvej 5, Gullestrup, Herning

 

Lille Østergård fotoalbum

 

Matrikelkort 1817-1867

Gullestrup, Herning Jorder